Naša stránka využíva súbory cookies, vďaka ktorým vám dodávame kvalitnejšie služby. Ukladanie cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení svojho webového prehliadača. Viac informácií.

Alebo sa vráťte na úvodnú stránku

Miera funkčnej poruchy a stupeň zdravotného postihnutia jednotlivých systémov pre ÚPSVaR.

Na hodnotenie miery zdravia a stanovenie percenta miery funkčnej poruchy skúmame jednotlivé telesné, zmyslové a psychické funkcie a ich poruchy.

Posudkový lekár zhodnotí všetky informácie o chorobách, preto sa žiadajú nové nálezy od odborných lekárov nie staršie ako pol roka. Vyhodnocuje sa choroba s najvyššou percentuálnou hodnotou. Na základe toho sa určí  %  miera funkčnej poruchy.

Posudkový lekár si môže predvolať fyzickú osobu na posúdenie jej zdravotného stavu, ak má pochybnosti o správnosti diagnostického záveru vyplývajúceho z predloženého lekárskeho nálezu alebo je potrebné overiť objektívnosť alebo úplnosť diagnostického záveru. V ostatných prípadoch posudkový lekár vykoná posúdenie bez prítomnosti posudzovanej fyzickej osoby.

Pokiaľ žiadateľ má osobný  záujem na tom, aby ho posudkový lekár pozval na posúdenie zdravotného stavu, posudkový lekár je povinný ho pozvať len v prípade, ak  o to žiadateľ  písomne požiada.

Pri posudzovaní zdravotného stavu posudkový lekár vychádza z aktuálneho lekárskeho nálezu. Ak fyzická osoba v priebehu konania na úrade predloží ďalšiu zdravotnú dokumentáciu, ktorá nie je obsahom lekárskeho nálezu, posudkový lekár túto zdravotnú dokumentáciu posúdi a zohľadní ju v lekárskom posudku.  Lekársky nález je aktuálny, ak nie je starší ako šesť mesiacov.

 

Zbierka zákonov 447/2008 príloha číslo 3 k zákonu.

http://jaspi.justice.gov.sk/jaspidd/vzory/008447Pr3rek1.pdf

 

Zdroj :

www.jaspi.sk

www.upsvar.sk

 

Menu

Služby

Banner