Naša stránka využíva súbory cookies, vďaka ktorým vám dodávame kvalitnejšie služby. Ukladanie cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení svojho webového prehliadača. Viac informácií.

Alebo sa vráťte na úvodnú stránku

Aké činnosti sa zaraďujú do zoznamu činností osobnej asistencie?

 

Príloha č. 4 k zákonu č. 447/2008 Z. z.

Zoznam činností na účely určenia rozsahu potrebnej osobnej asistencie

1. vstávanie,

2. líhanie,

3. polohovanie,

4. osobná hygiena

4.1. umývanie,

4.2. kúpanie,

4.3. česanie,

4.4. holenie,

4.5. úprava nechtov,

4.6. mejkap,

4.7. vyprázdňovanie čriev a mechúra,

5. obliekanie,

6. vyzliekanie,

7. príprava jedla,

8. podávanie jedla,

9. podávanie liekov,

10. nakupovanie,

11. pomoc pri domácich prácach,

12. starostlivosť o pomôcku (napríklad osobné motorové vozidlo),

13. dorozumievanie

13.1. písanie,

13.2. čítanie,

13.3. telefonovanie,

13.4. artikulačné tlmočenie,

13.5. taktilné tlmočenie,

13.6. tlmočenie v posunkovej reči,

13.7. sprostredkovanie komunikácie pre sluchovo postihnuté osoby a pre hluchoslepé osoby,

13.8. predčítanie pre nevidiacich,

14. dohľad,

15. pomoc pri akútnom ochorení,

16. pomoc počas dovolenky,

17. sprievod dieťaťa do školy a zo školy alebo do predškolského zariadenia a z predškolského zariadenia, ak je rodič alebo fyzická osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím,

18. pomoc nepočujúcemu rodičovi počujúceho dieťaťa aj nepočujúceho dieťaťa od jedného roku veku do deviateho roku veku a nepočujúcej fyzickej osobe, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu pri činnostiach, ktoré vzhľadom na svoje sluchové postihnutie nie sú schopné zvládnuť pre problémy s vnímaním a pochopením hovorenej reči v súvislosti s rozvíjaním hovorenej reči,

19. pomoc nevidiacemu rodičovi nevidiaceho dieťaťa aj vidiaceho dieťaťa od jedného roku veku do deviateho roku veku a nevidiacej fyzickej osobe, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu pri činnostiach, ktoré vzhľadom na svoje zrakové postihnutie nie sú schopní zvládnuť pre problémy s vnímaním a pochopením písomných informácií a grafických informácií, vytváraním vizuálne orientovaných pojmov a predstáv v súvislosti s rozvíjaním schopností priestorovej orientácie, a to predčítaním textu,

20. preprava alebo premiestňovanie pri pracovných aktivitách, vzdelávacích aktivitách, občianskych aktivitách, rodinných aktivitách a voľnočasových aktivitách.

 

S osobným asistentom musíte uzatvoriť zmluvu o vykonávaní osobnej asistencie, ktorú pri požiadaní o príspevok na osobného asistenta odovzdáte na úrad ( kópiu ).

 

Príloha č. 16 k zákonu č. 447/2008 Z. z. v znení zákona č. 180/2011 Z. z.

Výkaz o odpracovaných hodinách osobnej asistencie

Meno a priezvisko fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím:
...................................................................
Rodné číslo fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím:
...................................................................
Meno a priezvisko osobného asistenta:
...................................................................
Mesiac a rok:
...................................................................
Vzťah medzi fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a osobným asistentom:
...................................................................
Odpracované hodiny osobnej asistencie za mesiac:
...................................................................
Z toho tlmočenie (artikulačné, taktilné a v posunkovej reči):
...................................................................
........................ ..........................................................................
Osobný asistent Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím
V ............................. dňa ............................

Vysvetlivky k vyplňovaniu výkazu o odpracovaných hodinách osobnej asistencie:

Mesiac a rok – uvedie sa mesiac a rok, v ktorom bola osobná asistencia vykonaná.

Vzťah medzi fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a osobným asistentom – uvedie sa, či osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím vykonáva

a) manžel,

b) manželka,

c) rodič,

d) fyzická osoba, ktorá prevzala fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu,

e) fyzická osoba, ktorú súd ustanovil za opatrovníka fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,

f) dieťa,

g) starý rodič,

h) vnuk,

i) súrodenec,

j) nevesta,

k) zať,

l) svokor,

m) svokra,

n) iná osoba (vyššie neuvedená).

Odpracované hodiny osobnej asistencie za mesiac – uvedie sa súhrn odpracovaných hodín osobnej asistencie za konkrétny kalendárny mesiac.

Z toho tlmočenie (artikulačné, taktilné a v posunkovej reči) – uvedie sa súhrn odpracovaných hodín osobnej asistencie za konkrétny kalendárny mesiac, počas ktorých bolo vykonávané tlmočenie.

Osobný asistent – uvedie sa podpis osobného asistenta.

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím – uvedie sa podpis fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá výkaz o odpracovaných hodinách osobnej asistencie vypracovala a predkladá príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny; ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím pred podpísaním výkazu o odpracovaných hodinách osobnej asistencie zomrela, uvedie sa dátum jej úmrtia.

V........................... dňa............. – uvedie sa miesto a deň, mesiac a rok vyhotovenia výkazu.

 

Príklad pre tlačivo, ktoré budete potrebovať, že ste príspevok z úradu na osobnú asistenciu vyplatili osobnému asistentovi.

Potvrdenie o vyplatení odmeny

Menu

Služby

Banner