Naša stránka využíva súbory cookies, vďaka ktorým vám dodávame kvalitnejšie služby. Ukladanie cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení svojho webového prehliadača. Viac informácií.

Alebo sa vráťte na úvodnú stránku

Menu

Služby

Banner

Informácie pre osoby so zdravotným postihnutím

PhDr. Klaudia Kontrová, PhD. , 21.03.2017

Základné informácie o preukazoch ŤZP, parkovacom preukaze a peňažných príspevkoch na kompenzáciu

Informácie pre osoby so zdravotným postihnutím

Úvod Sociálna problematika osôb so zdravotným postihnutím zasahuje do viacerých kategórií záujmu odbornej verejnosti (chudoba, nezamestnanosť, diskriminácia, integrácia, segregácia, zamestnávanie, vzdelávanie a ďalšie). Dokazujú to aj výsledky a odporúčania v Svetovej správe o zdravotnom postihnutí, ktorú vydala Svetová zdravotnícka organizácia v spolupráci so Svetovou bankou. Podľa uvedenej Svetovej správy o zdravotnom postihnutí, vo svete žije viac ako jedna miliarda ľudí so zdravotným postihnutím, pričom z nich skoro dvesto miliónov ľudí má výrazné problémy existencie v bežnom živote.

Vo svetovej správe sa ďalej konštatuje, že vzhľadom k starnutiu populácie sa zvyšuje počet ľudí so zdravotným postihnutím a tým sa stáva problematika ľudí so zdravotným postihnutím celosvetovým sociálnym problémom, ktorému je nutné venovať pozornosť. (World report on disability, 2011).

Ste ťažko zdravotne postihnutí, prípadne poznáte niekoho, kto by potreboval pomoc? Potom sú nasledujúce informácie určené pre Vás a slúžia pre lepšiu orientáciu v problematike peňažných príspevkov na kompenzáciu pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

1 Preukaz fyzickej osoby s ŤZP a preukaz fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom

Poskytovanie preukazov osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, parkovacieho preukazu a peňažných príspevkov na kompenzáciu pre osoby so zdravotným postihnutím upravuje právny predpis – zákon NR SR č. 447/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Konanie vo veci poskytnutia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a parkovacieho preukazu sa začína podaním žiadosti (a jej náležitostí – lekárskeho nálezu a fotokópií odborných lekárskych nálezov) na úseku posudkových činností. Ak klient chce podať žiadosť aj na peňažný príspevok na kompenzáciu, nepodáva zvlášť žiadosť o preukazy (tie mu budú vydané automaticky po právoplatnosti rozhodnutia o peňažnom príspevku na kompenzáciu). Preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím bude vyhotovený klientovi, ktorý má mieru funkčnej poruchy podľa lekárskeho alebo komplexného posudku najmenej 50 %, čiže sa považuje za fyzickú osobu s ŤZP. Ak má klient podanú žiadosť o preukaz fyzickej osoby s ŤZP, bude mu doručené rozhodnutie o preukaze. Ak si podával žiadosť o peňažný príspevok na kompenzáciu, bude mu doručené rozhodnutie o kompenzácii. Po právoplatnosti rozhodnutia (15 dní od jeho písomného doručenia), je potrebné aby doniesol dve fotografie 3*4 cm. Fotografie musia byť súčasné. Zamestnanci úseku posudkových činností vyhotovia preukaz na počkanie. Na preukaz fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom má nárok osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej osoby alebo na pomoc psa so špeciálnym výcvikom pri zabezpečovaní pohybu, orientácie a komunikácie so spoločenským prostredím. Takejto osobe sa vyhotoví preukaz fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom (tento preukaz má červený pás). Miera funkčnej poruchy sa stanovuje podľa zdravotného postihnutia, ktoré má najvyššie percentuálne vyjadrenie v zmysle prílohy č. 3 zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu.

2 Parkovací preukaz

Parkovací preukaz sa vyhotoví fyzickej osobe s ŤZP, ktorá je podľa lekárskeho alebo komplexného posudku odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom (podľa § 14 ods. 6), alebo má praktickú slepotu alebo úplnú slepotu oboch očí. Kto je odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorový vozidlom? Fyzická osoba s ŤZP je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ak nie je schopná na rovnakom základe s ostatnými fyzickými osobami a pri rešpektovaní jej prirodzenej dôstojnosti: a) premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb a k prostriedku železničnej dopravy a späť, b) nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a do prostriedku železničnej dopravy, udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a z prostriedku železničnej dopravy alebo c) zvládnuť z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy osôb a v prostriedku železničnej dopravy najmä z dôvodu poruchy správania pri duševných ochoreniach, vertebrobasilárnej insuficiencie s ťažkými závratmi, straty dvoch končatín, kardiopulmonálnej nedostatočnosti ťažkého stupňa, ťažkej poruchy sfinkterov alebo cystickej fibrózy s pľúcnymi a gastrointestinálnymi prejavmi. Po právoplatnosti rozhodnutia o parkovacom preukaze, je potrebné doniesť dve fotografie 3*4 cm a bude klientovi vyhotovený parkovací preukaz.

3 Peňažné príspevky na kompenzáciu

Konanie vo veci poskytnutia peňažného príspevku na kompenzáciu sa začína podaním žiadosti (a jej náležitostí) na úseku peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP. Podkladom pre rozhodnutie o peňažných príspevkoch na kompenzáciu je vypracovanie komplexného posudku o zdravotnom stave fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, kde sa uvádza aj miera funkčnej poruchy a návrh kompenzácie vo všetkých oblastiach. Za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len s ŤZP) sa považuje osoba, ktorá má mieru funkčnej poruchy najmenej 50 %. Posudok vydáva úsek posudkových činností ÚPSVR na podnet oddelenia peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP. Peňažné príspevky na kompenzáciu možno poskytnúť len fyzickej osobe s ŤZP, ktorá je podľa vydaného komplexného posudku odkázaná na peňažné príspevky na kompenzáciu. Peňažné príspevky na kompenzáciu sa vyplácajú na základe právoplatného rozhodnutia ÚPSVR. Ak sa žiadateľ o peňažné príspevky na kompenzáciu nevie podpísať z akýchkoľvek dôvodov, je potrebné písomne požiadať o ustanovenie za opatrovníka na účely peňažného príspevku na kompenzáciu. K tejto žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie od lekára o tom, že sa osoba, napr. zo zdravotných dôvodov nevie podpísať. Tlačivá žiadostí a náležitostí k žiadostiam nájdete aj na internetovej stránke úradu: www.upsvar.sk.

Aká forma kompenzácie je pre mňa vhodná? Na nasledujúcich stránkach sa dozviete najzákladnejšie informácie o všetkých formách kompenzácií pre osoby so ŤZP. Tieto informácie Vám pomôžu pri rozhodovaní sa, aká forma kompenzácie je pre Vás vhodná. Sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia sa kompenzujú v oblasti:

• Mobility a orientácie – znížená pohybová alebo orientačná schopnosť (obmedzená schopnosť samostatne sa premiestňovať z dôvodu narušenia telesných, zmyslových alebo duševných funkcií)

• Komunikácie – narušená schopnosť komunikácie (obmedzená schopnosť komunikovať z dôvodu poškodenia alebo straty telesných, zrakových alebo duševných funkcií)

• Zvýšených výdavkov – na diétne stravovanie, zvýšené výdavky súvisiace: - s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia - so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla - so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom

• Sebaobsluhy – neschopnosť zabezpečiť si úkony sebaobsluhy, starostlivosť o svoju domácnosť alebo realizovať základné sociálne aktivity v dôsledku poškodenia alebo straty telesných, duševných alebo zmyslových funkcií Prehľad peňažných príspevkov na kompenzáciu:

§ Peňažný príspevok

§ 22 na osobnú asistenciu

§ 24 na kúpu pomôcky

§ 24 na výcvik používania pomôcky

§ 24 na úpravu pomôcky

§ 32 na opravu pomôcky

§ 33 na kúpu zdvíhacieho zariadenia

§ 34 na kúpu osobného motorového vozidla

§ 35 na úpravu osobného motorového vozidla

§ 36 na prepravu

§ 37 na úpravu bytu

§ 37 na úpravu rodinného domu

§ 37 na úpravu garáže

Peňažné príspevky na kompenzáciu zvýšených výdavkov:

§ 38 ods. 1 a) na diétne stravovanie

§ 38 ods. 1 b) bod 1 súvisiacich s hygienou, alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia § 38 ods. 1 b) bod 2 súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla

§ 38 ods. 1 b) bod 3 súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom

§ 40 na opatrovanie

3.1 Peňažný príspevok na osobnú asistenciu Účelom osobnej asistencie je aktivizácia, podpora sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ŤZP a podpora jej nezávislosti a možnosti rozhodovať sa a ovplyvňovať plnenie rodinných rolí, vykonávanie pracovných, vzdelávacích a voľnočasových aktivít. Tieto aktivity smerujú k jeho integrácii, čím mu umožňuje viesť relatívne nezávislý a samostatný život vo svojej domácnosti, byť rovnoprávnym členom rodiny, študovať, pracovať alebo byť iným spôsobom prínosom pre spoločnosť.

Základné princípy osobnej asistencie:

• nezávislosť a samostatnosť

• možnosť rozhodovať o svojom živote

• prevzatie zodpovednosti za svoj život

• aktívny prístup k životu a riešeniu svojich osobných záležitostí

Podmienky nároku:

• peňažný príspevok možno poskytnúť, ak je fyzická osoba s ŤZP odkázaná na osobnú asistenciu na základe komplexného posudku

• poskytuje sa fyzickej osobe s ŤZP najskôr od 6. roku veku do dovŕšenia 65. roku veku (po dovŕšení 65. roku veku ho možno poskytovať, len ak bol poskytovaný pred dovŕšením 65 rokov veku)

• poskytuje sa, pokiaľ príjem fyzickej osoby s ŤZP nepresiahne štvornásobok sumy životného minima (ŽM) pre plnoletú fyzickú osobu, ustanoveného osobitným predpisom (príjem, ktorý je nad sumu štvornásobku ŽM sa odpočítava z peňažného príspevku na osobnú asistenciu vypočítaného za celý rok)

Príloha č. 4 k zákonu č. 447/2008 Z. z.

Zoznam činností na účely určenia rozsahu potrebnej osobnej asistencie:

1. vstávanie,

2. líhanie,

3. polohovanie,

4. osobná hygiena (4.1. umývanie, 4.2. kúpanie, 4.3. česanie, 4.4. holenie, 4.5. úprava nechtov, 4.6. mejkap, 4.7. vyprázdňovanie čriev a mechúra)

5. obliekanie,

6. vyzliekanie,

7. príprava jedla,

8. podávanie jedla,

9. podávanie liekov,

10. nakupovanie,

11. pomoc pri domácich prácach,

12. starostlivosť o pomôcku (napríklad osobné motorové vozidlo),

13. dorozumievanie (13.1. písanie, 13.2. čítanie, 13.3. telefonovanie, 13.4. artikulačné tlmočenie, 13.5. taktilné tlmočenie, 13.6. tlmočenie v posunkovej reči, 13.7. sprostredkovanie komunikácie pre sluchovo postihnuté osoby a pre hluchoslepé osoby, 13.8. predčítanie pre nevidiacich)

14. dohľad,

15. pomoc pri akútnom ochorení

16. pomoc počas dovolenky

17. sprievod dieťaťa do školy a zo školy alebo do predškolského zariadenia a z predškolského zariadenia, ak je rodič alebo fyzická osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím,

18. pomoc nepočujúcemu rodičovi počujúceho dieťaťa aj nepočujúceho dieťaťa od jedného roku veku do deviateho roku veku a nepočujúcej fyzickej osobe, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu pri činnostiach, ktoré vzhľadom na svoje sluchové postihnutie nie sú schopné zvládnuť pre problémy s vnímaním a pochopením hovorenej reči v súvislosti s rozvíjaním hovorenej reči,

19. pomoc nevidiacemu rodičovi nevidiaceho dieťaťa aj vidiaceho dieťaťa od jedného roku veku do deviateho roku veku a nevidiacej fyzickej osobe, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu pri činnostiach, ktoré vzhľadom na svoje zrakové postihnutie nie sú schopní zvládnuť pre problémy s vnímaním a pochopením písomných informácií a grafických informácií, vytváraním vizuálne orientovaných pojmov a predstáv v súvislosti s rozvíjaním schopností priestorovej orientácie, a to predčítaním textu,

20. preprava alebo premiestňovanie pri pracovných aktivitách, vzdelávacích aktivitách, občianskych aktivitách, rodinných aktivitách a voľnočasových aktivitách.

3.2 Peňažný príspevok na kúpu pomôcky, peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky a peňažný príspevok na úpravu pomôcky

• peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky možno poskytnúť len na takú pomôcku, ktorá sa neposkytuje ani nepožičiava na základe zdravotného poistenia s výnimkou druhého mechanického vozíka, druhého elektrického vozíka alebo druhého načúvacieho aparátu. Za druhý mechanický vozík sa považuje aj druhý jednoduchý kočík alebo druhý špeciálne upravený kočík

• výška peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky sa určí v závislosti od ceny pomôcky a príjmu fyzickej osoby s ŤZP

• pomôcka musí byť uvedená v zozname pomôcok (príloha 1 – zoznam pomôcok, Opatrenie 7/2009) Pomôcka • je vec, technologické zariadenie alebo jeho časť, ktoré umožňujú alebo sprostredkujú fyzickej osobe s ŤZP vykonávať činnosti, ktoré by bez ich použitia nemohla vykonávať sama alebo vykonávanie týchto činností by bolo spojené s nadmernou fyzickou záťažou alebo neúmernou dĺžkou trvania činnosti,

• je aj špeciálny softvér alebo aktualizácia softvéru, ktoré umožňujú fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím používať počítač a iné technické zariadenia,

• za pomôcku sa považuje aj pes so špeciálnym výcvikom,

• osobné motorové vozidlo sa považuje za pomôcku len na účely výcviku, ak neustanovuje inak. Pes so špeciálnym výcvikom Vodiaci pes zabezpečuje fyzickej osobe s ŤZP, ktorá má zrakové postihnutie alebo iné ťažké zdravotné postihnutie, pomoc pri každodenných činnostiach, najmä pri samostatnom pohybe, podávaní predmetov a bezpečnom zvládnutí prekážok v priestore. Asistenčný pes zabezpečuje fyzickej osobe s ŤZP, ktorá má telesné postihnutie alebo iné ťažké zdravotné postihnutie, pomoc pri každodenných činnostiach, najmä pri prinesení určených predmetov, prezliekaní oblečenia, polohovaní, otváraní a zatváraní dverí a pri privolaní nevyhnutnej pomoci v prípade nebezpečenstva. Signálny pes pomáha fyzickej osobe s ŤZP, ktorá má sluchové postihnutie alebo iné ťažké zdravotné postihnutie, rozlišovať zvukové signály, ktorými sú najmä signalizácia pri dverách, telefón, fax, plač dieťaťa, ľudské hlasy, budík, upozornenie v nebezpečenstve a volanie mena sluchovo postihnutého. Výcvik pomôcky Výcvik používania pomôcky je činnosť potrebná na získanie vedomostí, zručností a schopností na používanie pomôcky alebo overenie schopností používať pomôcku. Ak je na používanie pomôcky potrebný výcvik fyzickej osoby s ŤZP, peňažný príspevok na kúpu pomôcky možno poskytnúť, ak fyzická osoba s ŤZP úspešne absolvuje výcvik používania tejto pomôcky. Úprava pomôcky Úprava pomôcky je jej prispôsobenie individuálnym potrebám fyzickej osoby s ŤZP vrátane zavedenia upravenej pomôcky do prevádzky.

3.3 Peňažný príspevok na opravu pomôcky Oprava pomôcky je vykonanie zásahov na pomôcke alebo jej časti, ktorými sa zabezpečí výmena nefunkčných častí, opotrebovaných častí alebo častí s prekročenou životnosťou, alebo kontrola funkčnosti zdvíhacieho zariadenia. Pomôcka vyžadujúca opravu na účely peňažného príspevku na opravu pomôcky nie je pomôcka, ktorá prestala plniť svoj účel z dôvodu nefunkčnosti napájacích batérií alebo akumulátorov s kapacitou do 10 Ah (ampérhodina). Peňažný príspevok na opravu pomôcky možno poskytnúť na opravu pomôcky, ktorá sa neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia. S výnimkou druhého mechanického vozíka, druhého elektrického vozíka alebo druhého načúvacieho aparátu, na ktoré bol poskytnutý peňažný príspevok na kúpu pomôcky alebo na opravu mechanického vozíka alebo elektrického vozíka, ktorý fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím získala darom alebo kúpou. Cena opravy alebo cena opravy s cenou všetkých doterajších opráv je najviac 50 % poskytnutého peňažného príspevku na kúpu pomôcky alebo najviac 50 % ceny pomôcky alebo porovnateľnej pomôcky aktuálnej na trhu v čase rozhodovania o peňažnom príspevku na opravu pomôcky. Výška peňažného príspevku na opravu pomôcky sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny opravy pomôcky a príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

3.4 Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia Fyzickej osobe s ŤZP, ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na zdvíhacie zariadenie, možno poskytnúť peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia, ak sa zdvíhacie zariadenie neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia.

Zdvíhacie zariadenie je zariadenie určené pre fyzickú osobu:

• so zníženou schopnosťou pohybu na prekonávanie architektonických bariér

• na zvýšenie schopnosti fyzickej osoby s ŤZP premiestňovať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu

• ak sa zdvíhacím zariadením umožní alebo uľahčí premiestňovanie fyzickej osoby s ŤZP alebo poskytovanie pomoci inou fyzickou osobou.

Zdvíhacie zariadenie je najmä:

- schodolez,

- zdvihák,

- šikmá schodisková plošina,

- zvislá schodisková plošina,

- výťah,

- stropné zdvíhacie zariadenie.

Výška peňažného príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny zdvíhacieho zariadenia a príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č. 10. Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia je najviac 11 617, 88 eura.

3.5 Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla

• fyzická osoba s ŤZP musí byť podľa komplexného posudku odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,

• fyzická osoba s ŤZP musí požiadať o poskytnutie tohto peňažného príspevku najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 65 rokov veku,

• fyzická osoba s ŤZP musí byť zamestnaná alebo preukáže, že bude zamestnaná alebo sa jej poskytuje sociálna služba v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení, dennom stacionári alebo preukáže, že sa jej bude poskytovať sociálna služba v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení alebo dennom stacionári, alebo navštevuje školské zariadenie alebo preukáže, že bude navštevovať školské zariadenie,

• osobné motorové vozidlo musí využívať najmenej dvakrát v týždni na účely prepravy do zamestnania, školského zariadenia alebo do domova sociálnych služieb, špecializovaného zariadenia alebo denného stacionára a dvakrát späť,

• ak je fyzická osoba s ŤZP odkázaná na používanie osobného motorového vozidla s automatickou prevodovkou, požiada o peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla s automatickou prevodovkou,

• osobné motorové vozidlo nesmie byť staršie ako 5 rokov. Výška peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla je najviac 6.638, 79 Eur, na kúpu osobného motorového vozidla s automatickou prevodovkou je výška príspevku najviac 8.298,48 Eur.

3.6 Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla

• Možno poskytnúť fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a na úpravu osobného motorového vozidla.

• Úprava osobného motorového vozidla je úprava, ktorá umožní fyzickej osobe s ŤZP viesť osobné motorové vozidlo, alebo umožní využívať osobné motorové vozidlo na účely jej prepravy.

• Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla možno poskytnúť aj na osobné motorové vozidlo, na ktoré nebol poskytnutý peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, ak je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím jeho vlastníkom, ale nemôže byť staršie ako 5 rokov.

• Výška peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny úpravy a príjmu fyzickej osoby s ŤZP uvedených v prílohe č. 10. Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla je najviac 6.638, 79 eura.

3.7 Peňažný príspevok na prepravu

• Peňažný príspevok na prepravu možno poskytnúť fyzickej osobe s ŤZP, ktorá na svoje pracovné, vzdelávacie, rodinné alebo občianske aktivity využíva prepravu zabezpečovanú osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie prepravy, obcou alebo registrovaným subjektom podľa osobitného predpisu.

• Výška peňažného príspevku na prepravu sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od preukázaných nákladov na prepravu a od príjmu fyzickej osoby s ŤZP uvedených v prílohe č. 14 zákona.

• peňažný príspevok sa poskytuje na základe preukázaných výdavkov na prepravu (faktúry, bločky) zabezpečovanú právnickou osobou, alebo fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie prepravy.

• Peňažný príspevok na prepravu je mesačne najviac 51,02 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom, t.j. 101,07 Eur.

Peňažný príspevok na prepravu nemožno poskytnúť fyzickej osobe s ŤZP:

• ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla,

• ktorá je vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla.

3.8 Peňažný príspevok na úpravu bytu, peňažný príspevok na úpravu rodinného domu a peňažný príspevok na úpravu garáže Úprava sa poskytuje s cieľom:

• Dosiahnuť bezbariérovosť,

• zvýšiť schopnosť fyzickej osoby s ŤZP premiestňovať sa, orientovať sa, dorozumievať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu,

• za bariéry v byte, bytovom dome, rodinnom dome a v garáži sa považujú prekážky, v ktorých dôsledku fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nie je schopná sa premiestňovať, orientovať, dorozumievať a zabezpečiť si sebaobsluhu rovnakým spôsobom ako fyzická osoba bez zdravotného postihnutia, rovnakého veku a pohlavia a za rovnakých podmienok,

• za úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže sa považujú zmeny, ktorými sa upravuje existujúce zariadenie v byte, rodinnom dome alebo garáži,

• fyzická osoba s ŤZP musí mať v byte alebo v rodinnom dome trvalý pobyt alebo byť vlastníkom garáže, alebo garáž musí byť súčasťou nájomného bytu,

• úhrn poskytnutých peňažných príspevkov na úpravu bytu a peňažných príspevkov na úpravu rodinného domu v období siedmich rokov nesmie presiahnuť 6 638,79 eura a úhrn peňažných príspevkov na úpravu garáže v období siedmich rokov nesmie presiahnuť 1 659,70 eura,

Peňažný príspevok nemožno poskytnúť:

 na odstránenie alebo prekonanie bariér, ktoré možno prekonať použitím pomôcok, ktoré možno poskytnúť alebo zapožičať na základe verejného zdravotného poistenia,

 na vybudovanie nového objektu alebo zariadenia, ktorými sú kúpeľňa, WC, plyn, kanalizácia, vodovod alebo úprava bytu, rodinného domu alebo garáže rovnakého druhu z dôvodu opotrebovania existujúceho zariadenia alebo prekročenia životnosti existujúceho zariadenia alebo z dôvodu opotrebovania úpravy alebo prekročenia životnosti úpravy.

3.9 Peňažné príspevky na kompenzáciu zvýšených výdavkov

• Fyzickej osobe s ŤZP, ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na kompenzáciu zvýšených výdavkov, možno poskytnúť peňažný príspevok na zvýšené výdavky.

• Odkázanosť na každé zvýšenie výdavkov sa posudzuje samostatne.

• Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov nemožno poskytnúť fyzickej osobe s ŤZP, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba.To neplatí, ak sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje sociálna služba:

• v zariadení podporovaného bývania, alebo

• v zariadení sociálnych služieb na určitý čas, najviac 30 po sebe nasledujúcich dní. Peňažný príspevok na zvýšené výdavky nemožno poskytnúť, ak príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je vyšší ako trojnásobok sumy životného minima.

3.9.1 Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie Zvýšené výdavky na diétne stravovanie sú výdavky na obstaranie potravín, spojených s dodržiavaním diétneho režimu.

Výška peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie je mesačne: a) 18,56 % sumy životného minima pre choroby a poruchy uvedené v prílohe č. 5 v prvej skupine (36,77 Eur) b) 9,28 % sumy životného minima pre choroby a poruchy uvedené v prílohe č. 5 v druhej skupine (18,39 Eur) c) 5,57 % sumy životného minima pre choroby a poruchy uvedené v prílohe č. 5 v tretej skupine (11,04 Eur)

Ak je fyzická osoba s ŤZP odkázaná na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie, pre choroby a poruchy uvedené v prílohe č. 5 vo viacerých skupinách, možno poskytnúť peňažný príspevok na zvýšené výdavky na diétne stravovanie vo výške, ktorá zodpovedá nákladnejšej diéte z hľadiska zaradenia choroby alebo poruchy podľa tejto prílohy. Skupiny chorôb a porúch – príloha 2

3.9.2 Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia Zvýšené výdavky na zabezpečenie hygieny na účely tohto zákona sú výdavky súvisiace so zabezpečovaním bežnej osobnej hygieny a hygieny domácnosti v dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia fyzickej osoby uvedeného v prílohe č. 6 zákona č. 447/2008 Z. z. (Príloha 3)

Zvýšené výdavky súvisiace s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia na účely tohto zákona sú výdavky spojené s obnovou a s nákupom predmetov bežnej osobnej spotreby a bytovej spotreby, ktoré sa nadmerne opotrebúvajú v dôsledku chronických stavov a používania technicky náročných pomôcok uvedených v prílohe č. 7. (Príloha 4)

Výška peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, možno poskytnúť peňažný príspevok na zvýšené výdavky súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia je mesačne vo výške 9,28 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom (18,39 Eur).

3.9.3 Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla Zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla sú výdavky na pohonné látky, ktoré slúžia na jeho prevádzku, ktoré fyzická osoba s ŤZP, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, využíva na:

• pracovné, vzdelávacie, rodinné alebo občianske aktivity, Podmienka využívania osobného motorového vozidla na pracovné aktivity je splnená aj vtedy, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím podniká, prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v mieste svojho trvalého pobytu,. Výška peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla je mesačne 16,70 % sumy životného minima (33,09 Eur) 3.9.4 Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom

• zvýšené výdavky súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom sú výdavky na krmivo a na veterinárnu starostlivosť,

• fyzickej osobe s ZŤP možno poskytnúť peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom, ak je odkázaná na pomôcku, ktorou je pes so špeciálnym výcvikom,

• výška peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom je mesačne 22,27 % sumy životného minima (44,12 Eur) 3.10 Peňažný príspevok na opatrovanie Účelom opatrovania je každodenne zabezpečiť pomoc fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím pri úkonoch sebaobsluhy, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí. Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na opatrovanie, ak stupeň jej odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je V alebo VI podľa osobitného predpisu – prílohy č. 3 zákona 448/2008 Z.Z. o sociálnych službách.

Oblasti posudzovania – prílohy č. 3:

1. stravovanie a pitný režim

2. – 3. vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva

4. Osobná hygiena

5. Celkový kúpeľ

6. Obliekanie a vyzliekanie

7. Zmena polohy, sedenie a státie

8. Pohyb po schodoch

9. Pohyb po rovine

10. Orientácia v prostredí

11. Dodržiavanie liečebného režimu

12. Potreba dohľadu Spracované podľa: 1. World report on disability. 2011. WHO LibraryCataloguing. 325 s. ISBN 978-92-4 068521-5. 2. Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2. Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Prílohy PRÍLOHA 1

Zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok

1. Mechanický vozík, jednoduchý kočík alebo špeciálne upravený kočík vrátane príslušenstva, ktorým je najmä fixačná vesta, popruh fixačný cez hrudník, pláštenka do dažďa, bezpečnostný bedrový pás, kolieska proti prevráteniu, chrániče na kolesá (2490 EUR)

2. Elektrický vozík vrátane príslušenstva, ktorým je najmä fixačná vesta, popruh fixačný cez hrudník, pláštenka do dažďa (7 303 EUR)

3. Špeciálne upravená stolička Pomôcka, ktorá umožňuje zabezpečovať si sebaobslužné úkony a úkony starostlivosti o domácnosť. (700 EUR)

4. Načúvací aparát (996 EUR)

5. Pes so špeciálnym výcvikom (7303 EUR) a) vodiaci, b) asistenčný, c) signálny

6. Automatická práčka (300 EUR)

7. Umývačka riadu (400 EUR)

8. Mikrovlná rúra (60 EUR)

9. Elektrický kuchynský mixér (60 EUR)

10. Elektrický krájača lebo nôž (60 EUR)

11. Kuchynské váhy s hlasovým výstupom (166 EUR)

12. Časť špeciálneho kuchynského riadu Kuchynská pomôcka, ktorá umožní prípravu a konzumáciu potravín a nápojov. (17 EUR)

13. Predmet na uľahčenie úkonov sebaobsluhy, ktorým je najmä pomôcka na obliekanie, podávač, držiak kľúčov, otvárač dverí, ergonomická úchytka na ceruzku, pomôcka napísanie, skracovač do vane (17 EUR)

14. Indikátor hladiny tekutiny v nádobe (33 EUR)

15. Lekársky teplomer s hlasovým výstupom (30 EUR)

16. Súprava na umývanie vlasov pre imobilných Zariadenie slúžiace na vykonávanie vlasovej hygieny. (50 EUR)

17. Indikátor farieb s hlasovým výstupom (630 EUR)

18. Identifikátor etikiet Zariadenie, ktoré umožňuje záznam a reprodukciu hlasovej informácie o predmetoch označených špeciálnymi etiketami. (200 EUR)

19. Slepecké hodinky hmatové (90 EUR)

20. Slepecké hodinky s hlasovým výstupom (33 EUR)

21. Budík s hlasovým výstupom (120 EUR)

22. Vibračno-zábleskový budík alebo vibračné náramkové hodinky.Zariadenie, ktoré umožňuje budenie prostredníctvom vibrácií alebo svetelných zábleskov. (199 EUR)

23. Signalizačné zariadenie, ktoré obsahuje a) senzory (za každý senzor), (150 EUR) b) centrálnu jednotku, (350 EUR) c) signalizátor (za jednu pomôcku bez ohľadu na počet signalizátorov) (280 EUR)

1. prenosný signalizátor alebo

2. stabilné signalizátory

Zariadenie, ktoré signalizuje zvonenie telefónu, domového alebo bytového zvončeka, plač dieťaťa, vytekajúcu vodu.

24. Špeciálne zariadenie na prenos zvuku

a) samostatné bezdrôtové zariadenie (200 EUR) alebo

b) doplnkové zariadenie k načúvaciemu aparátu

Zariadenie, ktoré umožňuje individuálne nastavenie hlasitosti a zlepšenie zrozumiteľnosti hovoreného slova a informácií najmä z rádia a z televízneho prijímača. (1062 EUR)

25. Kalkulačka s hlasovým výstupom Zariadenie, ktoré umožňuje realizáciu výpočtov s hlasovým popisom jednotlivých úkonov. (116 EUR)

26. Mobilný telefón s operačným systémom umožňujúcim použitie špeciálneho programu Zariadenie, ktoré v spojení so špeciálnym aplikačným programom umožňuje prijímať a odosielať zvukové informácie. (250 EUR)

27. Špeciálny telefón Telefón s veľkoplošnými tlačidlami, reliéfnym značením alebo ich kombináciou, ktorým umožňuje jeho použitie fyzickou osobou so špeciálnymi potrebami. (50 EUR)

28. Telefón pre nedoslýchavých Zariadenie, ktoré umožňuje komunikovať prostredníctvom telefónu, ktorý je vybavený svetelnou signalizáciou a zosilňovačom zvuku. (166 EUR) 29. Bezdrôtový headset k telefonovaniu z mobilného telefónu (30 EUR)

30. Zosilňovač k mobilnému telefónu s indukčnou slučkou alebo so slúchadlami (210 EUR)

31. Písací stroj na Braillovo písmo (465 EUR)

32. Tyflosonar Zariadenie, ktoré umožňuje identifikovať prekážky pomocou akustického signálu. (266 EUR)

33. Povelový vysielač Zariadenie, ktoré slúži na ovládanie navigačných a orientačných systémov. (105 EUR)

34. Audio prehrávač, ktorým je najmä rádio magnetofón, CD prehrávač, MP3 prehrávač alebo audio zostava, rádiomagnetofón s CD prehrávačom, rádio s CD prehrávačom (100 EUR)

35. Televízny prijímač s teletextom Zariadenie, ktoré umožňuje sledovať televízne programy so skrytými a s otvorenými titulkami. (166 EUR)

36. DVD recordér (200 EUR)

37. Špeciálny prehrávač digitalizovaných kníh Zariadenie, ktoré umožňuje čítať digitalizované zvukové knihy. (400 EUR)

38. Hlasový záznamník, ktorým je najmä diktafón, digitálny hlasový záznamník alebo hlasový organizér (200 EUR) 39. Špeciálny aplikačný program, ktorým je najmä hovoriaci program na využitie GPS systému na orientáciu, na prehrávanie digitalizovaných kníh, program na hlasové sprístupnenie displeja mobilného telefónu ale ktorý umožňuje používať technické zariadenie. (300 EUR)

40. Špeciálny zápisník pre nevidiacich a) s hlasovým výstupom (2500 EUR) alebo b) s kombináciou hmatového a hlasového výstupu Zariadenie, ktoré umožňuje samostatné získavanie a spracúvanie textových informácií. (5500 EUR)

41. Stolový alebo prenosný osobný počítač vrátane DVD mechaniky, grafickej a zvukovej karty, modemu, sieťovej karty, operačného systému, monitora, klávesnice, myši, reproduktorov, programového vybavenia na prácu s dokumentmi a prístupu na internet (1 200 EUR)

42. Špeciálny program, ktorým je najmä program na hlasový výstup, headmaster, program na zväčšené zobrazovanie a program na zväčšené zobrazovanie s hlasovou podporou Špeciálny program, ktorý umožňuje použiť počítač v závislosti od druhu a špecifík zdravotného postihnutia. (2 324 EUR)

43. Skener Hardvérové periférne zariadenie počítača slúžiace na na snímanie tlačenej predlohy do počítača. (100 EUR)

44. Tlačiareň Prídavné zariadenie k počítaču, ktoré umožňuje vytlačiť text. (150 EUR)

45. Multifunkčné zariadenie Skener s tlačiarňou. (250 EUR)

46. Tlačiareň na slepecké Braillovo písmo Prídavné zariadenie k počítaču, ktoré umožňuje vytlačiť text v Braillovom písme. (5 643 EUR)

47. Hmatový displej Prídavné zariadenie k počítaču, ktoré umožňuje zobraziť informácie z obrazovky v Braillovom písme. (4 000 EUR)

48. Elektronická čítacia lupa stolová Zariadenie, ktoré umožňuje na monitore alebo displeji čítať text. (3 983 EUR) 49. Elektronická čítacia lupa prenosná Prenosné zariadenie, ktoré umožňuje na zabudovanom displeji alebo pripojenom monitore čítať text. (996 EUR)

50. Prenosná kúpacia vaňa Zariadenie, ktoré umožňuje zabezpečiť osobnú hygienu. (800 EUR)

51. Suché chemické WC (100 EUR)

52. Krauler Zariadenie, ktoré umožňuje pohyb. (266 EUR)

53. Doska na presun Zariadenie, ktoré umožňuje ľahký presun fyzickej osoby(napr. z vozíka do auta a späť). (27 EUR)

54. Špeciálna sedačka, sedadlo, autosedačka, stabilizačné upínacie a bezpečnostné pásy Zariadenie, ktoré umožňuje fixáciu a prevoz fyzickej osoby v osobnom motorovom vozidle. (1 660 EUR)

55. Prenosná rampa Jednodielne alebo dvojdielne zariadenie. (500 EUR)

56. Prístroj na bezdotykové ovládanie osobného počítača (1 998 EUR)

57. Sprchovacie sedadlo na WC misu (bez keramiky) (400 EUR)

58. Prenosné digitálne čítacie zariadenie s hlasovým výstupom Zariadenie na prevod textu z tlačenej formy najmä z rôznych 3D predmetov do hlasovej formy. (2 600 EUR)

PRÍLOHA 2 Príloha č. 5 k zákonu č. 447/2008 Z. z.

Skupiny chorôb a porúch na účely poskytovania peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na:

diétne stravovanie I. skupina

a) fenylketonúria do 18. roku života, po 18. roku života sa posudzuje individuálne na základe neurologického a psychiatrického vyšetrenia,

b) cystická fibróza s pankreatickou insuficienciou,

c) nešpecifické zápalové ochorenie čreva ulcerózna kolitída, Crohnova choroba v období sekundárnej malabsorpcie,

d) celiakia v detskom veku a u dospelých, ktorých zdravotný stav si vyžaduje osobitné potravinové výrobky. II. skupina

- a) diabetes mellitus typ I., diabetes mellitus typ II. inzulidependentný s komplikáciami,

- b) odstránenie 2/3 alebo celého žalúdka s malnutríciou, poklesom hmotnosti tela o 10 % od normy,

- c) syndróm krátkeho čreva so skrátením čreva viac ako 100 cm s prejavmi malabsorpcie,

- d) chronické poškodenie pankreasu (zápal, nádor, úraz) so závažnou maldigesciou, poklesom hmotnosti tela o 10 % od normy s prejavmi malabsorpcie,

- e) systémové ochorenia (systémový lupus erytematodes, Sjögrenov syndróm, reumatoidná artritída, Bechterevova choroba) spojené s poklesom hmotnosti tela viac ako 10 % od normy,

- f) malígne ochorenia spojené s poruchou funkcie tráviaceho traktu, s poklesom hmotnosti tela o 10 % od normy,

- g) skupina ďalších zriedkavých chorôb a porúch, ktoré sú spojené s príjmom potravy, s diagnostikovanou závažnou zmenou funkcie tráviaceho traktu alebo s poklesom hmotnosti tela viac ako 15 % od normálnej hodnoty s prejavmi malabsorpcie. III. skupina

a) chronická insuficiencia obličiek, kde je hladina kreatinínu v sére vyššia ako 200 mmol/l,

b) zúženie pažeráka s výraznou poruchou prehĺtania na benígnom podklade alebo malígnom podklade.

PRÍLOHA 3 Príloha č. 6 k zákonu č. 447/2008 Z. z. Zoznam zdravotných postihnutí na účely poskytovania peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacichs hygienou :

I. Závažné ochorenia kože a kožných adnex

a) dekubity a trofické defekty na ploche nad 5 % kožného krytu,

b) jazvy po popálení, poleptaní a ožarovaní s potrebou pravidelného ošetrovania (preväzy pre mokvanie, hnisanie s potrebou pravidelného ošetrovania pomocou mastí, pást, olejov, obkladov),

c) rozsiahle ekzémy generalizovaného charakteru s potrebou pravidelného ošetrovania pomocou mastí, pást, olejov, obkladov,

d) pľuzgierovité kožné ochorenia s generalizovaným postihnutím kože s potrebou pravidelného ošetrovania pomocou mastí, pást, olejov, obkladov,

e) psoriasis vulgaris – generalizovaná forma s potrebou pravidelného ošetrovania pomocou mastí, pást, olejov, obkladov,

f) ostatné kožné ochorenia vyžadujúce trvalé ošetrenie pomocou mastí, pást, olejov, obkladov (rozsiahle dermatózy, dermatomykózy, rohovatenie), kožné ochorenie musí mať generalizovaný charakter a postihuje plochu väčšiu ako 20 % povrchu kože,

g) ochorenia so zvýšenou sekréciou potných žliaz (chloridy v pote viac ako 40 mmol/l, sodík viac ako 70 mmol/l).

II. Stavy s chronickou sekréciou z fistúl a stomií s potrebou častého ošetrovania (viac ako trikrát denne)

a) osteomyelitída s trvalou sekréciou,

b) chronické fistuly so sekréciou,

c) tracheostómie, gastrostómie, nefrostómie, cystotómie, kolostómie,

d) cystická fibróza s chronickými pľúcnymi prejavmi alebo gastrointestinálnymi prejavmi.

III. Ostatné postihnutia

a) stresová inkontinencia moču III. stupňa,

b) úplná inkontinencia moču (podmienená organicky),

c) úplná inkontinencia stolice.

PRÍLOHA 4 Príloha č. 7 k zákonu č. 447/2008 Z. z. Zoznam chronických stavov, pri ktorých dochádza k nadmernému opotrebovaniu šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia v dôsledku ťažkých porúch mobility bez používania technicky náročných pomôcok a zoznam technicky náročných pomôcok, ktorých používaním dochádza k nadmernému opotrebovaniu šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia

I. Zoznam chronických stavov, pri ktorých dochádza k nadmernému opotrebovaniu šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia v dôsledku ťažkých porúch mobility bez používania technicky náročných pomôcok

a) ťažké spastické obrny a chabé obrny dolných končatín,

b) mozgové, mozočkové a miešne dysfunkcie podmieňujúce ťažké poruchy chôdze,

c) stavy so stuhnutím kolenného kĺbu alebo bedrového kĺbu trvalého charakteru bez možnosti ovplyvnenia tohto stavu ďalšou liečbou,

d) úplná slepota oboch očí,

e) praktická slepota oboch očí.

II. Zoznam technicky náročných pomôcok, ktorých používaním dochádza k nadmernému opotrebovaniu šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia

a) elektrické vozíky,

b) mechanické vozíky,

c) kočíky,

d) chodúľky,

e) kraulery,

f) ortézy z tuhých materiálov (dlahy, výstuže, pružiny)

1. ortézy krku, trupu, bedra a lumbálnej oblasti,

2. ortézy horných končatín okrem ortéz prstov a ruky, ktoré nemajú uchytenie na predlaktí,

3. ortézy dolných končatín okrem ortéz prstov a nohy, ktoré nemajú uchytenie na predkolení,

g) protézy

1. protézy horných končatín okrem protéz prstov a ruky, ktoré nemajú uchytenie tuhou objímkou na predlaktí,

2. protézy dolných končatín okrem protéz chodidla, ktoré sú kompenzované výplňou a ortopedickou obuvou a nemajú uchytenie tuhou objímkou na predkolení.

Predchádzajúci článok
Povinnosti a výhody pre zamestnávateľa osôb s ŤZP.
Nasledujúci článok
Kvôli nesprávnej diagnóze bol roky na vozíku, dnes opäť chodí