Naša stránka využíva súbory cookies, vďaka ktorým vám dodávame kvalitnejšie služby. Ukladanie cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení svojho webového prehliadača. Viac informácií.

Alebo sa vráťte na úvodnú stránku

Menu

Služby

Banner

Návrh na kúpeľnú starostlivosť.

10.07.2017

Základné informácie o postupe podávania návrhu.

Návrh na kúpeľnú starostlivosť.

Kúpeľnú liečbu navrhuje ošetrujúci (odborný) lekár na základe zdravotného stavu poistenca. Lekár vyplní tlačivo „Návrh na kúpeľnú starostlivosť“  a k návrhu priloží potrebné výsledky vyšetrení, prípadne odporúčania.
Kompletne vyplnený Návrh musí byť do zdravotnej poisťovne doručený najneskôr šesť týždňov pred uplynutím doby indikácie. Poisťovňa, posúdi úhradu kúpeľnej starostlivosti. Doba na vyjadrenie je 30 dní.

Tlačivá a Informácie na stiahnutie:

Tlačivo Návrh na kúpeľnú starostlivosť
Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť
Zoznam kúpeľných zariadení
Tlačivo Vrátenie Návrhu na kúpeľnú starostlivosť

 Návrh na kúpeľnú starostlivosť čo by mal obsahovať :

 •  - odtlačok pečiatky lekára, podpis lekára a dátum vystavenia Návrhu, indikačnú    skupinu (číslo) kúpeľnej liečby, diagnózu kódom MKCH aj slovom,

 •  - informáciu o požiadavke na ústavnú, resp. ambulantnú liečbu, o potrebe sprievodcu,

 •  - všetky potrebné vyjadrenia k zdravotnému stavu poistenca (anamnéza, laboratórne vyšetrenia, objektívny nález, funkčný stav) potrebné na schválenie kúpeľnej liečby.

 •  - nad 70 rokov veku života sa vyžaduje interné vyšetrenie

 • U pooperačných, poúrazových stavov, resp. indikácií viazaných na predchádzajúcu hospitalizáciu, musí byť k Návrhu priložená kópia prepúšťacej správy z príslušnej hospitalizácie.

 • Poistenec by nemal zabudnúť v dolnej časti potvrdiť Návrh svojím podpisom. Vhodné je uviesť aj telefonický kontakt na poistenca, pre prípad potreby dožiadania informácií.

Takto vyplnený Návrh, spolu s priloženými lekárskymi správami je treba podať najneskôr šesť týždňov pred uplynutím doby indikácie na adresu:

Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s,
Oddelenie zdravotných a revíznych činností
Kúpeľná 5, Prešov 080 15
Tel. kontakt: call centrum 0850 003 003 , 0910 864 062
02/208 24 815, 02/208 24 797

Schválenie Návrhu na kúpeľnú starostlivosť so spôsobom úhrady „A“

Zdravotná poisťovňa hradí kúpeľné procedúry, stravovanie a ubytovanie v štandardných podmienkach (štandard je dvojposteľová izba a spoločné sociálne zariadenie mimo izby).
Poistenec hradí 1,66 € za stravovanie a pobyt na lôžku za každý deň v prírodných liečebných kúpeľoch bez ohľadu na dĺžku pobytu. O kúpeľných doplatkoch informuje poistenca kúpeľné zariadenie.

 • VšZP zasiela schválený Návrh priamo do kúpeľného zariadenia, s ktorými má uzatvorenú zmluvu na liečbu v danej indikácii.

 • Poistencovi (v prípade detských kúpeľov zákonnému zástupcovi) zasiela Oznámenie o schválení kúpeľnej starostlivosti, kde je uvedený názov kúpeľného zariadenia, schválený počet dní kúpeľnej liečby a posledný možný nástupný termín. Presný termín nástupu na kúpeľnú liečbu určuje kúpeľné zariadenie v závislosti na kapacitné možnosti ubytovania v jednotlivých liečebných domoch a následne zašle poistencovi predvolanie na kúpeľnú liečbu.

Schválenie Návrhu na kúpeľnú starostlivosť so spôsobom úhrady „B“

Zdravotná starostlivosť je plne hradená z verejného zdravotného poistenia a služby nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia.
To znamená, že poisťovňa hradí kúpeľné procedúry a poistenec si hradí ubytovanie, stravu, kúpeľný poplatok a daň z ubytovania.

 • Poisťovňa zasiela poistencovi Oznámenie o schválení kúpeľnej starostlivosti, kde je uvedený schválený počet dní kúpeľnej liečby a posledný možný nástupný termín. Prílohou tohto Oznámenia je zoznam zmluvných kúpeľných zariadení, ktoré dané ochorenie liečia.

 • Poistenec si z tohto zoznamu vyberie kúpeľné zariadenie, v ktorom chce liečbu absolvovať, telefonicky si s ním dohodne termín liečby, ubytovanie a príplatky a zašle tam schválený Návrh na kúpeľnú liečbu.

Doplnenie, prípadne prepracovanie Návrhu na kúpeľnú starostlivosť

Ak poisťovňa pre svoje rozhodnutie o schválení úhrady kúpeľnej starostlivosti potrebuje ďalšie informácie alebo údaje, písomne požiada poistenca o doplnenie týchto údajov, prípadne prepracovanie Návrhu.
Doplnenie údajov je potrebné doručiť do poisťovne čo najskôr, nakoľko samotný Návrh bude poisťovňa vybavovať až po jeho kompletizácii.

Ambulantná kúpeľná liečba

Pri spôsobe úhrady „A“ aj „B“ je možné požiadať aj o ambulantnú kúpeľnú starostlivosť. V takomto prípade si poistenec zabezpečí ubytovanie v iných ubytovacích priestoroch, prípadne na procedúry dochádza z miesta bydliska.

Sprievodca počas kúpeľnej liečby

Poistenec so zdravotným postihnutím, vyžadujúcim pomoc a sprevádzanie pri kúpeľnej liečbe, má možnosť požiadať poisťovňu o čiastočnú úhradu za sprievodcu. Uvedenú požiadavku zdôvodní indikujúci lekár v príslušnej časti Návrhu. V prípade detskej kúpeľnej liečby je možné požiadať o čiastočnú úhradu sprievodcu dieťaťa do 3 rokov veku. V prípade schválenia čiastočnej úhrady za sprievodcu poisťovňa uhrádza čiastku 4,98 Eur/deň. Ostatné poplatky si sprievodca v kúpeľnom zariadení dopláca.

Zamietnutie úhrady na kúpeľnú starostlivosť

V prípade, že zdravotný stav poistenca nespĺňa zákonom dané podmienky na schválenie kúpeľnej liečby alebo sa vyskytujú kontraindikácie ku kúpeľnej liečbe, bude úhrada kúpeľnej starostlivosti zamietnutá. V uvedenom prípade poisťovňa vráti Návrh (diel 1 a 2) poistencovi s uvedením dôvodu zamietnutia.

Vrátenie Návrhu z dôvodu nenastúpenia na kúpeľnú liečbu

V prípade, ak poistenec z vážnych dôvodov nemôže nastúpiť na kúpeľnú starostlivosť, vráti VšZP Návrh na kúpeľnú starostlivosť s vyplneným tlačivom Vrátenie Návrhu na kúpeľnú starostlivosť z dôvodu nenastúpenia na liečenie.
Tlačivo na stiahnutie Vrátenie Návrhu na kúpeľnú starostlivosť

Všeobecné kontraindikácie kúpeľnej starostlivosti

Kúpeľnú starostlivosť nemožno navrhnúť, ak ide o:

 •  - infekčné choroby prenosné na človeka a bacilonosičstvo, najmä brušného týfusu a paratýfusu. Ak je niektorá choroba indikovaná na kúpeľnú starostlivosť združená s TBC dýchacieho ústrojenstva alebo inou formou TBC, môže sa kúpeľná starostlivosť navrhnúť a povoliť iba takej osobe, ktorá už bola vyradená z dispenzárnych skupín aktívnej tuberkulózy,

 •  - všetky choroby v akútnom štádiu,

 •  - klinické známky obehového zlyhania,

 •  - stavy po hlbokej trombóze do 3 mesiacov po doznení choroby, stavy po povrchovej tromboflebitíde do 6 týždňov po doznení choroby,

 •  - labilný alebo dekompenzovaný diabetes mellitus,

 •  - často sa opakujúce profúzne krvácanie každého druhu,

 •  - kachexie každého druhu,

 •  - zhubné nádory počas liečby a po nej s klinicky zistenými známkami pokračovania choroby,

 •  - epilepsiu okrem prípadov, pri ktorých sa v posledných 3 rokoch nevyskytol žiaden záchvat a ktorých EEG záznam nemá epileptické grafoelementy. Ak pretrvávajú v EEG záznamoch patologické zmeny, môže sa kúpeľná liečba navrhnúť iba na základe kladného vyjadrenia neurológa, ktorý má pacienta v dispenzárnej starostlivosti. Pre indikačnú skupinu XXVI nie je epilepsia kontraindikáciou,

 •  - aktívne ataky alebo fázy psychóz a duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a zníženou možnosťou komunikácie,

 •  - závislosť od alkoholu, závislosť od návykových látok,

 •  - fajčenie pri vyznačených diagnózach - navrhujúci lekár je povinný túto skutočnosť v návrhu vždy potvrdiť,

 •  - inkontinenciu moču a stolice, enuresis nocturna

 •  - demenciu,

 •  - tehotenstvo,

 •  - nehojace sa kožné defekty akéhokoľvek pôvodu,

 •  - hypertenziu nad 16 kPa diastolického tlaku (120 mm Hg).

 

Predchádzajúci článok
Svitá nová nádej vďaka uhlíkovým nanotrubiciam
Nasledujúci článok
Lieky na výnimku by už poisťovne ďalej hradiť nemuseli