Naša stránka využíva súbory cookies, vďaka ktorým vám dodávame kvalitnejšie služby. Ukladanie cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení svojho webového prehliadača. Viac informácií.

Alebo sa vráťte na úvodnú stránku

Menu

Služby

Banner

Novela zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

11.07.2018

Prinášame vám najzásadnejšie zmeny.

Novela zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili novelu zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Táto novela zákona je účinná od 1. júla 2018.

Novela sa dotýka  podmienok pri zhotovení parkovacieho preukazu a  poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.Spresňuje sa oznamovacia povinnosť pri vzniku a zániku dôchodkového poistenia poistenca štátu.

 Medzi najzásadnejšie zmeny patrí:

Pri poskytovaní osobnej asistencie sa hodinová sadzba zvýši o jedno euro, čiže 3,82 € za hodinu vykonanej práce. Kontrola kvality osobnej asistencie sa sprísni a je potrebné pri tejto kontrole poskytnúť súčinnosť. Pre študentov, ktorí študujú v zahraničí a využívajú osobnú asistenciu, sa predlžuje obdobie, počas ktorého sa môžu zdržiavať mimo územia Slovenska bez toho, aby bol tento príspevok krátený až na 303 dní.Osobnú asistenciu bude možné priznať aj osobe, ktorou je nezaopatrené dieťaťa a je ťažko zdravotne postihnutá, voči ktorému sa vykonávajú opatrenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Ťažko zdravotne postihnutý občan, ktorému je poskytovaná osobná asistencia už nemá limit štvornásobku životného minima pri príjme. Znamená to, že príjem už nebude limitovaný. Ďalej už nebude možné osobnú asistenciu podmieňovať druhom zdravotného postihnutia, stupňom zdravotného postihnutia alebo závažnosťou zdravotného postihnutia.

Pri príspevku na opatrovanie sa zvýši hranica od ktorej je možné príspevok krátiť z 1,7-násobku sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu na dvojnásobok. Opatrovateľom v produktívnom veku stúpne príspevok na 369,36 € a ak navyše rodič opatruje svoje nezaopatrené dieťa prilepší si k tejto sume ešte o necelých 100 €.  Opatrovateľ poberajúci dôchodok  bude dostávať paušálne na opatrovanie sumu 184,71 €.

Ak je príjem osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima ( ŽM = 205 euro), výška príspevku sa bude krátiť o sumu prevyšujúcu tento príjem. Ak sa bude jednať o nezaopatrené dieťa so zdravotným postihnutím, príspevok sa bude krátiť o sumu prevyšujúcu trojnásobok ŽM.

Zmenila sa aj  v forma vyplácania príspevku dobe, keď osoba so zdravotným postihnutím zomrie, príspevok za opatrovanie sa poskytne aj za celý mesiac v ktorom táto osoba zomrela a aj za nasledujúci mesiac  po jeho úmrtí.

Rozšíri sa okruh osôb, ktoré si budú môcť požiadať parkovací preukaz. Jedná sa o osoby s takým zdravotným stavom, ktorý síce nepodmieňuje odkázanosť na individuálnu prepravu, avšak možnosť parkovať v blízkosti vstupu do budov by bola pre tieto osoby významnou pomocou, napríklad pacienti zaradení do chronického dialyzačného programu, do transplantačného programu a ktorým sa poskytuje onkologická liečba.

Možnosť poskytnutia peňažného príspevku na zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, na účely tohoto zákona sú výdavky na pohonné látky, ktoré slúžia na prevádzku osobného motorového vozidla. Rozšírilo sa o možnosť poskytnutia tohoto príspevku aj pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré sú zaradené do chronického dialyzačného programu alebo do transplantačného programu  alebo ktorej sa poskytuje akútna onkologická liečba a pri hematoonkologickom ochorení  aj udržiavacia liečba.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať pomocou emailu na michaela@svetmobility.sk  alebo na veronika@svetmobility.sk

Predchádzajúci článok
Kvôli zdanlivej maličkosti prišiel o nohu
Nasledujúci článok
Držitelia zlatej Janského plakety a zdravotne ťažko postihnutí študenti už cestujú v MHD bezplatne