Naša stránka využíva súbory cookies, vďaka ktorým vám dodávame kvalitnejšie služby. Ukladanie cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení svojho webového prehliadača. Viac informácií.

Alebo sa vráťte na úvodnú stránku

Menu

Služby

Banner

Novela zákona prináša zmeny v používaní elektronickej registračnej pokladnice

13.11.2017

Zmeny v zákone sa dotknú aj podnikateľov s ťažkým zdravotným postihnutím.

Novela zákona prináša zmeny v používaní elektronickej registračnej pokladnice

Podnikatelia by sa od roku 2018 mali pripraviť na niekoľko zmien týkajúcich sa používania elektronickej registračnej pokladnice, a to podľa novely zákona, ktorá bude platná už o dva mesiace. Zmeny v zákone sa dotknú aj podnikateľov s ťažkým zdravotným postihnutím.

 

Povinnosť podnikateľov evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici alebo vo virtuálnej registračnej pokladnici stanovuje zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov.

 

V súčasnosti platí, že povinnosť evidovania tržby v elektronickej registračnej pokladnici sa nevzťahuje na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím. To znamená, že podnikateľ s ťažkým zdravotným postihnutím nie je absolútne povinný používať registračnú pokladnicu v prípade hotovostných tržieb. Rovnaké pravidlá sa vzťahujú aj na zamestnanca takéhoto podnikateľa, a to aj v prípade, že nie je osobou so zdravotným postihnutím.

 

Novela zákona, ktorá vstúpi do platnosti od 1. apríla 2018 však prináša v tomto prípade zmenu. Výnimka z povinnosti evidovať tržbu v registračnej pokladnici sa nebude vzťahovať na zamestnanca podnikateľa s ťažkým zdravotným postihnutím, ak tento zamestnanec sám nebude osobou s ťažkým zdravotným postihnutím.

 

V praxi to znamená, že ak tržbu v hotovosti príjme osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, či už je to sám podnikateľ alebo jeho zamestnanec, naďalej platí, že ju v elektronickej alebo virtuálnej registračnej pokladnici evidovať nemusí. Zmena však nastáva vtedy, ak tržbu za podnikateľa s ťažkým zdravotným postihnutím príjme zdravý zamestnanec. Ten je podľa novely zákona tržbu prijatú v hotovosti už povinný v registračnej pokladnici zaevidovať.

 

Ďalšou s tým súvisiacou zmenou je aj povinnosť sprístupniť na predajnom mieste zákazníkom oznámenie o tom, že sa na podnikateľa nevzťahuje povinnosť evidovať tržbu v elektronickej pokladnici.

 

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice bližšie nešpecifikuje, v akej forme má byť toto oznámenie sprístupnené, no stanovuje, že toto oznámenie musí byť jednoznačné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné.

 

Nárok na oslobodenie od používania registračnej pokladnice musí podľa novely zákona osoba s ŤZP v prípade kontroly z Finančnej správy SR vedieť okamžite preukázať. Znamená to, že podnikateľ s ťažkým zdravotným postihnutím musí mať na predajnom mieste buď preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo jeho kópiu, ktorá však musí byť úradne overená.

 

Okrem týchto zmien, ktoré sa dotýkajú priamo podnikateľov s ťažkým zdravotným postihnutím priniesla novela aj viaceré ďalšie všeobecne platné zmeny.

 

Ak je napríklad pokladnica používaná na viacerých predajných miestach, musí byť po novom v pamäti pokladnice miesto uvedené ako „prenosná pokladnica“.

 

Jedným z povinne uvádzaných údajov na pokladničnom doklade je aj označenie tovaru alebo označenie služby. Predajcovia doposiaľ mohli označovať tovar či službu aj len číselným kódom, bez slovnej špecifikácie. To sa však od apríla 2018 tiež zmení a aj keď použivanie alfanumerických znakov nie je zakázané, musí byť vždy doplnené aj o slovný popis.

 

Zmeny postihnú aj pokladničné doklady vydávané z registračnej pokladnice a pokladničný doklad z virtuálnej registračnej pokladnice bude povinne obsahovať QR kód. Po zosnímaní QR kódu prostredníctvom mobilnej aplikácie Finančnej správy Slovenskej republiky „Over doklad“ bude možné pravosť dokladu vydaného z virtuálnej registračnej pokladnice overiť.

 

Podnikateľ je povinný nahlásiť servisnej organizácii skutočnosť, keď elektroinckú pokladnicu nie je možné z dôvodu jej poškodenia používať. Doposiaľ boli z tejto povinnosti vyňaté situácie, keď k poškodeniu došlo vlastným zavinením, čo sa však podľa novely zmení a podnikateľ je povinný nahlasovať všetky situácie, kedy pokladnicu nie je z dôvodu jej poškodenia možné používať. V platnosti však ostáva, že výnimkou si situácie výpadku elektrického prúdu a internetového pripojenia.

Novela zákona však prinesie a zníženie administratívnej záťaže podnikateľov. Po zmene údajov v knihe elektronickej registračnej pokladnice ju už nebude nutné fyzicky priniesť na daňový úrad. Zmení sa lehota kedy sú podnikatelia povinný zapísať každú zmenu údajov zapísaných v knihe elektronickej registračnej pokladnice, a to z pôvodných 30dní na 15 dní.

 

V prípade zmeny predajného miesta, zmeny servisnej organizácie a zápisu druhej servisnej organizácie bude podnikateľ povinný v lehote do 15 dní od vykonania zápisu v knihe elektronickej registračnej pokladnice predložiť daňovému úradu oznámenie o vykonaní zápisu zmien týchto údajov. Nebude už teda musieť na daňový úrad fyzicky priniesť knihu elektronickej registračnej pokladnice, bude postačovať oznámenie.

 

Dôjde ale aj k rozšíreniu údajov, ktoré musí kniha elektronickej registračnej pokladnice obsahovať. Tieto zmeny sa týkajú najmä povinnej servisnej údržby a napríklad výmene fiškálnej pamäte. Dobrou správou aj v tomto prípade však je, že podnikatelia elektronickú pokladnicu, ktorú používajú teraz, nemusia nahrádzať novou, ale môžu ju používať naďalej aj po 1. januári 2018, ak v nej v súlade so zmenami upravia popisy záznamov.


Zdroj: Podnikajte.sk

Predchádzajúci článok
Zuzana Matheova a Delfinoterapia
Nasledujúci článok
Do platnosti vstupuje európska smernica, ktorá obmedzuje šoférovanie ľudí so zdravotným postihnutím