Naša stránka využíva súbory cookies, vďaka ktorým vám dodávame kvalitnejšie služby. Ukladanie cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení svojho webového prehliadača. Viac informácií.

Alebo sa vráťte na úvodnú stránku

Menu

Služby

Banner

Preukazovanie príjmu u poberateľov peňažných príspevkov na kompenzáciu.

PhDr. Klaudia Kontrová, PhD. , 26.01.2016

Predkladanie príjmov osôb so zdravotným postihnutím a ich spoločne posudzovaných osôb za rok 2015.

Preukazovanie príjmu u poberateľov peňažných príspevkov na kompenzáciu.
Poberatelia opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP aj v roku 2016 predkladajú príjmy za predchádzajúci kalendárny rok - 2015. Osoby so zdravotným postihnutím tak preukazujú svoje príjmy a príjmy spoločne posudzovaných osôb (manžel, manželka, deti). Ak je osobou so zdravotným postihnutím dieťa, tak sú to príjmy rodičov. Ide o všetky príjmy, ktoré ste mali v predchádzajúcom roku (príjmy zo zamestnania, živnosti, dôchodkového, nemocenského, úrazového, invalidného, garančného poistenia a poistenia v nezamestnanosti, príjmy z prenájmu, štipendiá v doktorandskom študijnom programe v dennej forme, aj príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, za nezaopatrené deti, je potrebné predkladať potvrdenie o návšteve školy a ak má nezaopatrené dieťa príjem, tak aj tento príjem. Príjmy sa preukazujú na potvrdeniach príslušných inštitúcií (sociálna poisťovňa, daňový úrad, nájomná zmluva a podobne), tlačivá pre zamestnávateľa Vám dajú na príslušnom ÚPSVR (prípadne Vám ich zašlú spolu s výzvou). Neakceptujú sa potvrdenia z pošty. Poberanie dôchodkových dávok sa preukazuje predložením Rozhodnutia "výmeru" o zvýšení dôchodku, ktoré dostávajú ich poberatelia zo Sociálnej poisťovne na prelome decembra, januára a februára. Ak nastala akákoľvek zmena v priebehu predchádzajúceho roka (priznanie vdovského, vdoveckého, sirotského ... dôchodku, rozvod, narodenie dieťaťa, sobáš a pod.), takúto zmenu je potrebné nahlásiť do 8 dní od jej vzniku. Ak ste tak neurobili, urobte to čo najskôr a predložte aj zmeny v príjmových pomeroch - napríklad priznanie alebo zmena dôchodku - v súčasnosti aktuálne priznanie minimálneho dôchodku, určenie vyživovacej povinnosti a pod. Zákon ustanovuje aj príjmy, ktoré sa na účely poskytovania peňažných príspevkov nepovažujú za príjem. Najčastejšie ide o prídavok na dieťa a príspevok k prídavku na dieťa, jednorazové štátne dávky, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, vianočný príspevok, jednorazová dávka v hmotnej núdzi, peňažné príspevky na kompenzáciu, ak zákon neustanovuje inak, daňový bonus a ďalšie. Nárok na opakované peňažné príspevky na kompenzáciu má osoba s ŤZP, ak neprekročí príjem (pripadajúci na jej osobu) hranicu trojnásobku sumy životného minima. Výška životného minima sa nemenila od júla 2013 a v súčasnosti je to suma 198,09 EUR pre plnoletú fyzickú osobu. Hranicu platnú pre prepočítanie príjmu za rok 2015 platnú od júla 2016 nie je teraz možné určiť, nakoľko nevieme teraz povedať, aká bude výška životného minima a či sa vôbec bude meniť. Do 30.06.2016 je platný trojnásobok sumy životného minima = 594,27 EUR. (Príjmy osoby s ŤZP a jej spolu-posudzovaných osôb sa spočítajú, vydelia sa počtom spolu-posudzovaných osôb a takto získaný výsledok sa vydelí 12 (počet mesiacov v roku), čím získame priemerný mesačný príjem pre plnoletú fyzickú osobu). Opakované peňažné príspevky na kompenzáciu, na ktoré zaniká nárok, ak je príjem osoby s ŤZP vyšší ako trojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu: - peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie - peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich: a) s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, b) so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, c) so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom. Opakované peňažné príspevky, pri ktorých je potrebné predkladať príjmy, ale je možné ich poberať aj po prekročení príjmu osoby s ŤZP nad trojnásobok sumy životného minima (samozrejme za zákonom stanovených podmienok, prevažne v nižšej sume) - peňažný príspevok na osobnú asistenciu - peňažný príspevok na prepravu - peňažný príspevok na opatrovanie. V prípade akýchkoľvek nejasností, prípadne pochybností sa môžete s Vašou otázkou obrátiť na mňa: kontrova.klaudia@gmail.com.
Predchádzajúci článok
Možnosti riešenia bývania osôb so zdravotným postihnutím.
Nasledujúci článok
Autoreflexná posturálna stabilizácia