Naša stránka využíva súbory cookies, vďaka ktorým vám dodávame kvalitnejšie služby. Ukladanie cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení svojho webového prehliadača. Viac informácií.

Alebo sa vráťte na úvodnú stránku

Menu

Služby

Banner

Sociálne podniky – pracovné príležitosti pre každého

02.03.2021

Sociálna ekonomika je vo vyspelej Európe už dlhé roky nástrojom úspešne slúžiacim na pracovné začlenenie.

Sociálne podniky – pracovné príležitosti pre každého

Sociálna ekonomika je vo vyspelej Európe už dlhé roky nástrojom úspešne slúžiacim na pracovné začlenenie zdravotne alebo inak znevýhodnených nezamestnaných, na poskytovanie tovarov a služieb, ktoré v dostatočnej miere neposkytuje  štátny alebo bežný podnikateľský sektor, ale napríklad aj na riešenie klimatickej zmeny, ktorá už prerastá do existenčnej hrozby. Ako je to na Slovensku?

Sociálna ekonomika na Slovensku

Aj u nás sociálna ekonomika funguje oddávna, pamätníci si možno spomenú na družstvá, ktoré riešili hospodárske, sociálne a iné potreby svojich členov. Po nežnej revolúcii štafetu sociálnej ekonomiky prebrali najmä mimovládne neziskové organizácie, ktoré stále zohrávajú dôležitú rolu v uspokojovaní spoločenských potrieb od zdravotnej starostlivosti, cez sociálnu pomoc, vzdelávanie a výchovu, až po rozvoj telesnej kultúry, či ochranu životného prostredia.

Systematickú podporu pre rozvoj sociálnej ekonomiky u nás priniesol zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorý vstúpil do platnosti v máji 2018 a po prvýkrát v histórii SR komplexne vytvoril legislatívne prostredie pre pôsobenie sociálnych podnikov. Je súčasťou celkovej stratégie rozvoja sociálnej ekonomiky na Slovensku, ktorá je postavená na troch pilieroch – legislatívnom prostredí, poradenskej infraštruktúre a finančnej podpore. Jednoznačne vymedzil sociálnu ekonomiku ako súhrn aktivít, ktorých hlavným cieľom je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu. Ide o spoločensky prospešné služby, ktoré možno realizovať v širokom spektre oblastí spoločenského a hospodárskeho života, ako napríklad poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti, ale tiež to môže byť rozvoj duchovných a kultúrnych hodnôt, ochrana ľudských práv a základných slobôd,  vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, výskum, vývoj, vedecko-technické a informačné služby, tvorba a ochrana životného prostredia, služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, zabezpečovanie bývania, dokonca aj poskytovanie finančných prostriedkov subjektom sociálnej ekonomiky na vykonávanie spoločensky prospešnej služby.

Z troch typov sociálnych podnikov, ktoré  vymedzuje zákon - integračné, sociálne podniky bývania a všeobecné - sa na zamestnávanie znevýhodnených a zraniteľných osôb, medzi nimi aj telesne postihnutých, zameriavajú predovšetkým integračné sociálne podniky. Zamestnanci v nich jeden-dva roky získavajú pracovné návyky a potom si môžu úspešne hľadať trvalé zamestnanie.

Skúsenosti z praxe

O svojich skúsenostiach s mentálne postihnutými osobami by vedeli dlho rozprávať pani Mišová a pán Horanič, ktorí občianske združenie pomáhajúce ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám premenili na registrovaný sociálny podnik známy pod názvom BIVIO v bratislavskej Rači: „Ľudia s mentálnym postihnutím sa po skončení školy dosť ťažko zamestnávajú a ak sa zamestnajú, ťažšie si prácu udržia.

Projekt BIVIO umožňuje po skončení školy získať pracovné a sociálne zručnosti, ktoré im môžu napomôcť pri pracovnom  uplatnení a začlenení.  Keď sme zvažovali, akým spôsobom celý proces nastaviť, zhodli sme sa na tom, že najlepšou cestou by mohlo byť trénovanie v reálne existujúcich prevádzkach. Odtiaľ bol už len krok k rozhodnutiu začať podnikať v segmente služieb,“ priblížil zrod myšlienky založenia sociálneho podniku Marián Horanič. Momentálne má BIVIO vyše tridsať zamestnancov, desať je so zdravotným postihnutím, z toho deväť s mentálnym. „Sme stále občianske združenie – sociálne služby poskytujeme ako neverejné sociálne zariadenie prostredníctvom rehabilitačného strediska. Ľudia s mentálnym postihnutím, ktorí sa tu zaúčajú, dostávajú komplexnú starostlivosť – venujeme sa aj ich osobnostnému rozvoju, samostatnosti, poskytujeme špecializované poradenstvo. Nie je to iba o tom, ako zametať alebo odniesť v reštaurácii šálku kávy.

Naša podnikateľská časť, registrovaný sociálny podnik, je hotelom, reštauráciou, máme seminárnu miestnosť na prenájom. Sme otvorení smerom von, aj komunite Račanov, chceme spolupracovať. Záhrada je zrekonštruovaná, vysadili sme stromy, plánujeme detské ihrisko, krytú terasu, gril, zázemie na relaxáciu. Okrem záhrady plánujeme ešte zrekonštruovať aj historickú pivnicu. Je o ňu záujem, bola by škoda nevyužiť ju napríklad na prezentácie račianskych vinárov,“ objasnil fungovanie sociálneho podniku a jeho plánov do budúcnosti Marián Horanič.

Zlepšenie kvality života znevýhodnených a zraniteľných skupín v nitrianskom regióne pomocou sociálnych inovácií je cieľom registrovaného sociálneho podniku Aptet ISP so sídlom v Leviciach.

„Inšpirovali sme sa výrobným družstvom invalidov v Čechách, ktoré má okolo 220 zamestnancov, z toho okolo 170 zdravotne postihnutých. U nich vidieť, že zapojení do pracovného procesu sú ľudia s rôznym hendikepom - a funguje to. Mnohí so zamestnancov sa po rokoch stali členmi družstva. To sa páči aj nám ako demokratická forma správy.  My sme integračný sociálny podnik vo forme družstva. Momentálne ponúkame svoje služby v šiestich oblastiach:  administratíva, účtovníctvo a mzdy, vzdelávacie, facilitačné a poradenské služby, testovanie softvéru, projektové a konzultačné činnosti, kosenie, upratovanie, čistenie, žehlenie, pranie,“  povedal podpredseda družstva - registrovaného sociálneho podniku Igor Hrošovský.

Príkladom toho, ako sa z chránenej dielne môže stať registrovaný sociálny podnik, je cukrovinkáreň Solide Slovakia. Edita Vincúr Kalitová, majiteľka a konateľka podniku: „Spolu s kolegom sme pred dvanástimi rokmi rozbiehali chránenú dielňu. Ako v jeho, tak aj v mojom okolí sme mali ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktorí sa nevedeli zamestnať. Legislatíva umožňovala pri zamestnaní takýchto ľudí poberať aj rôzne druhy podpory. Skúšali sme nielen prácu zdravotne znevýhodnených ľudí, ale aj samotnú výrobu tradičných cukroviniek. Tie sú vyrábané ručne, čiže je tam potrebné množstvo pracovnej sily. Bielková pena, krájanie, polievanie čokoládou, balenie… je to množstvo postupov, pri ktorých potrebujete trpezlivého a zodpovedného zamestnanca. Nám sa zamestnanie zdravotne znevýhodnených osvedčilo – za poskytnutú pracovnú príležitosť sú vďační a pri práci trpezliví. Dôkazom je aj fakt, že niektorí zamestnanci sú u nás úplne od začiatku.“

Na otázku, čo by pani Vincúr Kalitová poradila potenciálnym záujemcom, ktorí sa rozhodujú, či ísť do registrácie sociálneho podniku, nám odpovedala: „Pre tých, ktorí chcú pomáhať druhým a robiť svet krajším a lepším, to je určite dobrá cesta. Ja vidím potenciál v možnej spolupráci so všetkými registrovanými sociálnymi podnikmi na Slovensku – či už formou výmeny skúseností, alebo vzájomným obchodovaním a priateľstvom. Zároveň sú ale sociálne podniky aj nástrojom na pomáhanie druhým. Je to nielen možnosť ako uživiť seba a rodinu, ale ako spraviť viacerým ľuďom deň krajším. Konkrétne v prípade našej firmy radosť detí z cukroviniek, a trebárs aj dôchodcov, ktorí sa môžu s košickým medom vrátiť na okamih do detských čias. A hovorím si, že ak niekomu spravíme deň krajším, tak sme dosiahli svoj cieľ. Samozrejme, v neposlednom rade je tu aj pomoc našim zamestnancom, ktorým poskytujeme prácu a výhodou sociálnych podnikov je fakt, že v porovnaní s chránenými dielňami sociálny podnik rozširuje okruh ľudí, ktorých môžeme zamestnať a tým pádom im aj pomôcť.“

Od mája 2018 sa zaregistrovalo už takmer 290 prevažne integračných registrovaných sociálnych podnikov a týždenne pribúdajú ďalšie. Môžu byť príkladom a inšpiráciou. Ich aktuálny zoznam je k dispozícii na stránke https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/socialna-ekonomika/ .

Bezplatná pomoc záujemcom o sociálne podnikanie

S účinnou implementáciou nového zákona do praxe sa začalo prostredníctvom národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky, financovanom z prostriedkov Európskej únie. Jeho úlohou je vytvoriť podporné zázemie rozvoja sociálnej ekonomiky na Slovensku v podobe regionálnych centier sociálnej ekonomiky.

Prvé centrum bolo otvorené v auguste 2018 v Banskej Bystrici, nasledovali Košice, Prešov a postupne aj všetky ostatné krajské mestá. V každom centre sú regionálni koordinátori, ktorí poskytujú aktuálne a komplexné informácie laickej i odbornej verejnosti o potrebe a spôsobe riešenia problematiky sociálnej ekonomiky v danom regióne. Kľúčovou úlohou regionálnych koordinátorov je v lokálnom prostredí motivovať a pomáhať verejnosti pri zakladaní sociálnych podnikov s cieľom zvýšenia regionálnej zamestnanosti a jej následnej udržateľnosti.

Záujemcom o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku sú nápomocní v procese podania žiadosti so spracovaním a odovzdaním základných dokumentov potrebných pri registrácii. Bezplatne poskytujú aj projektovú, právnu a ekonomickú podporu a pomoc pri verejnom obstarávaní s dôrazom na uplatňovanie sociálneho aspektu. Aktuálne poskytujú informácie v súvislosti s finančnou návratnou i nenávratnou podporou registrovaných sociálnych podnikov.

Regionálne centrá sociálnej ekonomiky spolupracujú s expertami pre oblasť legislatívy a sociálnej ekonomiky v konkrétnych regiónoch, ktorých úlohou je na základe vlastných skúseností z podnikania radiť, viesť a podporovať záujemcov o založenie sociálneho podniku, oboznámiť ich nielen s pozitívami, ale aj možnými rizikami sociálneho podnikania a možnosťami, ako im predchádzať. Dvere na centrách sú otvorené všetkým záujemcom, stačí prísť. Všetky kontaktné údaje sú uvedené na stránke https://socialnaekonomika.sk/regionalne-centra-socialnej-ekonomiky  .

 

EÚImplementačná agentúraNárodný projekt inštitút sociálnej politiky

 Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho       rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

                                        www.esf.gov.sk    www.employment.gov.sk    www.ia.gov.sk

Predchádzajúci článok
Svetovú súťaž vyhrala fotografia slovenskej nevesty na vozíku
Nasledujúci článok
Možno sa podarí aby sa do vesmíru dostali aj zdravotne znevýhodnení ľudia