Naša stránka využíva súbory cookies, vďaka ktorým vám dodávame kvalitnejšie služby. Ukladanie cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení svojho webového prehliadača. Viac informácií.

Alebo sa vráťte na úvodnú stránku

Menu

Služby

Banner

Uhrádzanie doplatkov za lieky základné informácie

11.07.2017

Od 1.12.2011 vstúpil do platnosti zákon č. 363/2011 o rozsahu a podmienkach úhrady doplatkov.

Uhrádzanie doplatkov za lieky  základné informácie

Od 1.12.2011 vstúpil do platnosti zákon č. 363/2011 o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia, ktorý v § 4 upravuje limit spoluúčasti.

Dňa 1.11.2015 nadobudol účinnosť zákon č. 265/2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia.

Limit vo výške 25 eur sa vzťahuje na:

  • - poberateľov starobného dôchodku,

  •  - poberateľov dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov vo veku ustanovenom na vznik nároku na starobný dôchodok,

  •  - poberateľov dôchodku z iného členského štátu Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu, Švajčiarska – ak nie je takáto osoba poistená v tomto členskom štáte, nie je poberateľom dôchodku z tretieho štátu

  •  - osobu, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a nevznikol jej nárok na starobný dôchodok.

  •  - poberateľov invalidného dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku,

  •  - osobu, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,

  •  - osobu, ktorá je invalidná a nevznikol jej nárok na invalidný dôchodok.

Limit vo výške 8 eur sa vzťahuje na:

  •  - osobu vo veku nedovŕšených 6 rokov.

Limit vo výške 0 eur sa vzťahuje na:

  •  - osobu vo veku nedovŕšených 6 rokov, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Limit spoluúčasti je suma, ktorou sa poistenec spolupodieľa na úhrade lieku hradeného z verejného zdravotného poistenia. To znamená, že ak úhrnná výška úhrad poistenca za doplatky za lieky prekročí v kalendárnom štvrťroku limit spoluúčasti (tzv. ochranný limit) 25 eur , 8 eur, alebo 0 eur, zdravotná poisťovňa mu uhradí čiastku, o ktorú bol limit spoluúčasti prekročený. Zákon presne definuje podmienky, za akých zdravotná poisťovňa uhradí doplatky za lieky.

Do úhrnnej (celkovej) výšky úhrad poistenca sa započítavajú doplatky poistenca za lieky čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia vo výške prepočítaného doplatku za najlacnejší náhradný liek.

Čo sa považuje za najlacnejší náhradný liek?

Je to liek s najnižším doplatkom pacienta (poistenca) za štandardnú dávku liečiva s obsahom rovnakého liečiva, s rovnakou cestou podania a s rovnakým množstvom liečiva v liekovej forme ako liek predpísaný na lekárskom predpise.

Ako zistíte, či ide o najlacnejší náhradný liek?

Poistenci si môžu tento údaj overiť na doklade z registračnej pokladnice, pretože lekárne sú povinné (od 1.7.2011) uvádzať na tomto doklade aj údaj o výške prepočítaného doplatku za najlacnejší náhradný liek.

Dokedy zdravotná poisťovňa uhradí doplatky za lieky?

Limit spoluúčasti sa vzťahuje na kalendárny štvrťrok a jeho výška sa posudzuje vždy k prvému dňu kalendárneho štvrťroka. Suma, o ktorú bol limit spoluúčasti prekročený sa bude uhrádzať vždy do 90 kalendárnych dní od konca príslušného štvrťroka.

Čo musíte urobiť ?

Poistenci, ktorí dané kritéria spĺňajú, nemusia podávať žiadosť do zdravotnej poisťovne, taktiež nie je potrebné, aby poistenci odovzdávali zdravotnej poisťovni doklady z registračnej pokladne, ktoré im vydajú v lekárni. Všetky údaje potrebné pre určenie nároku bude poisťovňa evidovať vo svojom informačnom systéme. Poisťovňa v lehote 90 kalendárnych dní od skončenia daného štvrťroka zašle príslušnú sumu, o ktorú výška úhrad za doplatky za lieky prekročila stanovený limit spoluúčasti priamo na bankový účet poistenca alebo poštovou poukážkou na adresu, ktorú má poistenec nahlásenú v informačnom systéme.

V prípade, že v danom štvrťroku je výška úhrad za doplatky za lieky o ktorú je limit spoluúčasti prekročený menšia ako 3 eurá, poisťovňa za daný štvrťrok nebude túto sumu uhrádzať. Poistenec však o ňu nepríde, poisťovňa túto sumu pripočíta k úhrnnej výške úhrad za ďalší kalendárny štvrťrok.

Predchádzajúci článok
Lieky na výnimku by už poisťovne ďalej hradiť nemuseli
Nasledujúci článok
Otvorili prvý aquapark pre hendikepované deti