Naša stránka využíva súbory cookies, vďaka ktorým vám dodávame kvalitnejšie služby. Ukladanie cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení svojho webového prehliadača. Viac informácií.

Alebo sa vráťte na úvodnú stránku

Menu

Služby

Banner

Úver na kúpu bytu pre hendikepovaných

08.10.2019

Štátny fond rozvoja bývania poskytuje podporu hendikepovaným ľuďom vo forme úveru.

Úver na kúpu bytu pre hendikepovaných

Štátny fond rozvoja bývania poskytuje podporu hendikepovaným ľuďom vo forme úveru.

O takýto úver môže žiadať člen domácnosti, ktorej členom je aj osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a žije v spoločnej domácnosti so žiadateľom minimálne jeden rok. Taktiež osoba staršia ako 35 rokov a aj slobodný žiadateľ. Osoba ŤZP bez príbuzenského vzťahu so žiadateľom musí byť občanom členského štátu EÚ, osoba ŤZP v príbuzenskom vzťahu so žiadateľom nemusí byť občanom členského štátu EÚ, pričom osoba ŤZP musí byť držiteľ preukazu osoby s ŤZP alebo preukazu osoby s ŤZP-S, žijúcej v spoločnej domácnosti so žiadateľom.

Podporu je možné poskytnúť na kúpu bytu, pričom podlahová plocha bytu v bytovom dome alebo v polyfunkčnom dome nemôže prevýšiť 80 m2, v rodinnom dome prislúchajúca k jednému bytu nemôže prevýšiť 120 m2. Ďalej na výstavbu bytu vrátane bytu získaného nadstavbou, prístavbou, dostavbou prípadne prestavbou nebytového priestoru v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v polyfunkčnom dome. Do podlahovej plochy bytu sa nezapočítava podlahová plocha balkóna, lodžie a terasy. Ak súčasťou stavby rodinného domu je garáž, do podlahovej plochy sa nezapočíta podlahová plocha tohto priestoru do 25 m2.

Podlahovú plochu bytu možno zvýšiť najviac o 10 %, ak ide o bývanie určené na dlhodobé bývanie hendikepovaného človeka. V tomto prípade je súčasťou žiadosti potvrdenie odborného lekára o zdravotnom postihnutí podľa prílohy č.1 k zák. č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania. Byt musí byť bezbariérovo upravený v súlade s vyhláškou č. 532/2002 Z. z. o všeobecných požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Osoba ktorá žiada o podporu musí spĺňať ostatné zákonné podmienky pre priznanie podpory zo ŠFRB, z ktorých najdôležitejšie sú: preukázanie schopnosti platenia splátok a úrokov, zároveň mesačný príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, nesmie prevýšiť 4-násobok životného minima.

Stanovená je maximálna výška úveru 80-tisíc eur maximálne na 40 rokov splácania s 1 % úrokovou sadzbou. Žiadosti o podporu sa podávajú prostredníctvom obce, ktorá je sídlom okresu, príslušnej podľa miesta stavby. Na poskytnutie podpory z prostriedkov fondu nie je právny nárok.

 

Otázky a odpovede: Kto môže žiadať o podporu?

       Ťažko zdravotne postihnutá osoba – člen domácnosti, ktorej členom je aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a žije v spoločnej domácnosti so žiadateľom aspoň jeden rok (nemusí splniť podmienku veku do 35 rokov), alebo fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitého predpisu.

Koľko peňazí dostanem?

       Podpora sa poskytuje vo forme úveru: ŤZP do 100 % z obstarávacej ceny stavby, najviac    80 000 eur. Lehota splatnosti úveru: maximálne 40 rokov Úrok: 1 % Maximálna podlahová plocha bytu: v bytovom dome 80 m2 vrátane plochy balkónov a lodžií, v rodinnom dome 120 m2 bez plochy balkónov, lodžií, terás, garáže v dome do 25 m2

Aký by som mal mať príjem a aké je životné minimum?

       Maximálny príjem: Celkový čistý príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne za predchádzajúci kalendárny rok nesmie prevýšiť 4-násobok životného minima na jeho domácnosť. Minimálny príjem: Priemerný mesačný čistý príjem domácnosti za predchádzajúci kalendárny štvrťrok = 1,3 x životné minimum domácnosti – záväzky ? výška splátky. Životné minimum: Životné minimum pre jednočlennú domácnosť je 210,20 eura, platné do 30. 6. 2020.

Aký je termín podania žiadosti?

Od 1. 4. do 31. 10. príslušného kalendárneho roka.

Aký je postup pri podaní žiadosti?

       Žiadateľ predkladá žiadosť v listinnej podobe ŠFRB prostredníctvom mestského úradu (MÚ) v sídle okresu podľa miesta stavby. Žiadosť je po overení dokumentov na MÚ do 10 pracovných dní zaregistrovaná do systému elektronického príjmu žiadostí a automaticky je vygenerované poradové číslo žiadosti v celkovom poradovníku ŠFRB. Kompletná žiadosť je odoslaná na ŠFRB, ktorý žiadosť posúdi a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory v zákonných lehotách.

Aká je legislatíva?

       Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov.

 

Zdroj: Peniaze.Pravda.sk

Predchádzajúci článok
Na vozíku a sám vychoval dve deti
Nasledujúci článok
Streľbu po hádke Peter takmer neprežil. Hoci zostal na vozíku, na MS Slovenska v tlaku na lavičke zahviezdil