Naša stránka využíva súbory cookies, vďaka ktorým vám dodávame kvalitnejšie služby. Ukladanie cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení svojho webového prehliadača. Viac informácií.

Alebo sa vráťte na úvodnú stránku

Účtovné služby

Neustále sa vyvíjajúca legislatíva v oblasti účtovných a daňových predpisov spôsobuje, že oblasť účtovníctva je čoraz zložitejšia.

Preto sa čoraz viac kladie dôraz na jej dôveryhodnosť, čo je prvoradým predpokladom pre správne a rýchle rozhodovaniemanažmentu.

K tomu je nevyhnutné vytvoriť a viesť taký účtovný systém, ktorý bude poskytovať všetky potrebné a riadiacej praxi využiteľné informácie.

Vykonávame najmä:

 • - pravidelné mesačné vedenie účtovníctva pre malé a stredné podniky,
 • - vedenie evidencie DPH a vypracovanie daňového priznania k DPH,
 • - vedenie evidencie majetku,
 • - výpočet účtovných a daňových odpisov a pod.

Súčasťou vedenia účtovníctva našou spoločnosťou sú aj bezplatné konzultácie a priebežná daňová optimalizácia.

Pomáhame pri vedení pracovno-právnej agendy klienta. Sú to napríklad tieto činnosti:

 • - vypracovanie pracovných zmlúv, dohôd, výpovedí a iných písomností v oblasti pracovného práva,
 • - príprava tlačív na prihlásenie, prípadne odhlásenie zamestnávateľa a zamestnancov do príslušných inštitúcií,
 • - vypracovanie mzdových a pracovných poriadkov,
 • - výpočet mesačných miezd na základe predložených dokladov klienta,
 • - vypracovanie mesačných výkazov pre Sociálnu poisťovňu ako aj pre príslušné zdravotné poisťovne,
 • - mesačné vypracovanie prehľadov a hlásení pre príslušný daňový úrad,
 • - ročné vypracovanie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov FO zo závislej činnosti a o zrazených preddavkoch na daň z týchto príjmov,
 • - vypracovanie mzdových listov,
 • - vypracovanie evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia,
 • - štvrťročné vypracovanie povinných štatistických výkazov,
 • - vypracovanie ročných zúčtovaní a pod.

Daňové a finančné poradenstvo.

Jedným z našich cieľov je pomáhať svojim klientom pri zvyšovaní ich konkurencieschopnosti tým, že manažmentu poskytujeme nezávislé ekonomické informácie nevyhnutné pre ich správne rozhodovanie. S týmto zámerom našim klientom poskytujeme účtovné a daňové poradenstvo.

Naše služby obsahujú hlavne tieto činnosti:

 • - príprava vnútropodnikových účtovných smerníc a predpisov,
 • - nastavenie kolobehu účtovných dokladov a ich správne zaúčtovanie,
 • - poradenstvo pri vedení účtovníctva vo väzbe na aktuálne daňové úpravy,
 • - riešenia špecifických daňových a účtovných prípadov vyplývajúcich z uplatňovania daňových a účtovných predpisov Slovenskej republiky,
 • - poradenstvo pri výpočte dane z príjmov právnickej osoby, fyzickej osoby a pri zostavení daňových priznaní,
 • - poradenstvo pri výpočte dane z pridanej hodnoty,
 • - poradenstvo pri zmene vlastníckych vzťahov,
 • - poradenstvo pri konkurzom konaní a likvidácii subjektov,
 • - zastupovanie klienta počas daňovej kontroly,
 • - navrhovanie optimalizácie daňových povinností v rámci jednotlivých daní,
 • triangel- príprava podkladov pre spracovanie podnikateľských zámerov,
 • - vypracovanie finančných analýz a cash-flow,
 • - vypracovanie rôznych ekonomických posudkov, analýz a pod.
Audítorské služby
 

Audítorské služby


poskytujeme v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z. (účinnosť od 1.1.2008) — O audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Overovanie účtovnej závierky pozostáva z činností audítora smerujúcich k podloženiu nezávislého názoru na overovanú účtovnú závierku v zmysle uvedeného zákona a následne vyslovenie takéhoto názoru vo forme audítorskej správy v slovenskom, prípadne anglickom jazyku.

Sú to hlavne:

 • - audit (overenie) všetkých druhov účtovných závierok (podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve) t. j. audit riadnych, mimoriadnych i - --
 •   konsolidovaných účtovných závierok,
 • - audit výročných správ a ich súlad s účtovnými závierkami,
 • - špeciálny audit zameraný na funkčnosť a účinnosť podnikových subsystémov,
 • - priebežný audit účtovníctva vo štvrťročných intervaloch a pod.

Okrem štandardného auditu vykonávame i priebežné kontrolné činnosti zamerané na dodržiavanie účtovnej a daňovej disciplíny s využitím zákonných nástroj daňovej optimalizácie.

 Kontakt :     

AVA audit®, spol. s r.o.

Lazovná 14614/71,
974 01 Banská Bystrica,
SLovensko
info@avaaudit.sk
www.avaaudit.sk

tel.:  +421 48 415 32 60
         +421 48 415 17 22

 WEB : http://www.avaaudit.sk/ava_audit.htm

Menu

Služby

Banner